วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์  โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่  พ.ต.ดำรงค์  โลหะลักษณาเดช และนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา 2567 ให้กับน้อง ๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 

.
ในการนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คณาจารย์ นักเรียนทุกคน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179