บุคลากรสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Dr.Worawut koedprang
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง , อาจารย์
TEL               : 8350 (IP phone ภายใน)
EMAIL          : worawut.k@rmutsv.ac.th, worawut2000@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              : รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Dr. Thongchai Nitiratsuwan
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -

EMAIL          : thongchai.n@rmutsv.ac.th , nitiratsuwan@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Kritsada Phramchuam
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : 081-093-9696
 EMAIL          : kritsada.p@rmutsv.ac.th , Krit640@gmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ภูมี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr.Preeda Phumee
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : -
 EMAIL          : preeda.ph@rmutsv.ac.th , ppreeda2@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr.Apirak Songrak
 ตำแหน่ง        : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , อาจารย์
 TEL               : -
 EMAIL          : apirak.s@rmutsv.ac.th , songrak@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่  พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dumrong Lohalaksanadech
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : -
 EMAIL          : dumrong.l@rmutsv.ac.th , dumronglo@yahoo.co.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Kosin Pattanamanee
ตำแหน่ง        : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง , อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : kosin.p@rmutsv.ac.th , Kosin65@hotmail.com , Kosin65@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Manoch Khumjaruan
ตำแหน่ง        : รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , อาจารย์
TEL               : 080-648-205

EMAIL          : manoch.k@rmutsv.ac.th , Auskom@hotmail.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Watthana Watthakun
 ตำแหน่ง        :  อาจารย์
 TEL               : -
 EMAIL          : wattana.w@rmutsv.ac.th , wattanakul67@gmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Rattanaporn Anantasuk
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : 081-253-8812
 EMAIL          : rattanaporn.a@rmutsv.ac.th , a.rattanaporn@yahoo.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล             : ดร.วิกิจ ผินรับ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Wikit Phinrub
ตำแหน่ง        : รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย , อาจารย์
TEL               : 081-893-4374
EMAIL          : wikit.p@rmutsv.ac.th, wikit_ph@hotmail.com

Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              : ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Supatcha Chooseanjaew
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -

EMAIL          : supatcha.c@rmutsv.ac.th , sumarine2545@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : นายปรีดา เกิดสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Preeda Kirdsook
 ตำแหน่ง        : ผอ.สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , อาจารย์
 TEL               : -
 EMAIL          : preeda.k@rmutsv.ac.th , pkirdsook@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นายสุชาติ แดงหนองหิน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Suchart Danghnonghin
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : 088-790-5009
 EMAIL          : suchart.d@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวกันย์สินี พันธ์วนิชดำรง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Kansinee Panwanitdumrong
 ตำแหน่ง        : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
 TEL               : -
 EMAIL          : kansinee.p@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นายอุทร เจริญเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Uton Charoendat
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : -
 EMAIL          : uton.c@rmutsv.ac.th , aonuton@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             :  ดร.นัฎฐา  คเชนทร์ภักดี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr.  Natta  Kachenpukdee
 ตำแหน่ง        :  อาจารย์
 TEL               : 095-259-6136
 EMAIL          : natta.k@rmutsv.ac.th , n.kachenpukdee@yahoo.com
 Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์  โลหะลักษณาเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Supraewan  Lohalaksanadech
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : 084-628-4372 

 EMAIL          : supraewpan.l@rmutsv.ac.th , supraewan@yahoo.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์  มะเห
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Nopparat  Mahae
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : 081-478-9381
 EMAIL          : nopparat.m@rmutsv.ac.th , mnopparat@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : รองศาสตราจารย์ ดร. ชุตินุช  สุจริต
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Dr. Chutinut  Sujarit
 ตำแหน่ง        : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 TEL               : 095-504-1954 , 086-479-8919
 EMAIL          : chutinut.s@rmutsv.ac.th , s.chutinut58@gmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             :  รองศาสตราจารย์ชมพูนุช  โสมาลีย์​ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Chompunooch Somaree
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : 062-941-1856
 EMAIL          : chompunooch.s@rmutsv.ac.th , so_chompunooch@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  วัฒนกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Uraiwan Wattanakul
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : -
 EMAIL          : uraiwan.w@rmutsv.ac.th, uraiwan16@gmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤดี  พิชัยรัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Donrudee  Pitchairat
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : 089-599-5804
 EMAIL          : donrudee.j@rmutsv.ac.th , donrudee_oun@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด