หลักสูตรสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

 

 

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Aquaculture

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Aquaculture)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Aquaculture)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการประมงในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

3. พนักงานขายและส่งเสริมการขายอาหารและเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ

4. เจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือร้านขายสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ

5. ผู้สอนและวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

6. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ

5.ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

1. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

2. การเพาะพันธุ์ปลา

3. การเพาะเลี้ยงสาหร่าย

4. การเพาะเลี้ยงปูทะเล

5. การเพาะเลี้ยงหอยทะเล

6. การเลี้ยงปลาสวยงาม

7. โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

8. คุณภาพน้ำทางการประมง

9. อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ

10. พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

6.ลักษณะการเรียนการสอน

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นความรู้และทักษะปฏิบัติจริงที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานได้ในอนาคต

2. เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาการด้วยการฝึกการนำเสนองานโดยเฉพาะการจัดทำสื่อเทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาแนวใหม่ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0

3. เน้นการสอนทุกรายวิชาด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้ำ 50% ของรายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งเป็นผลดีต่อการทำงานในอนาคต

4. เน้นการเสริมสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น จากการฝึกงาน และสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการภายนอก ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนชั้นนำทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5. เน้นให้นักศึกษาทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ และเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษา

 

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

4  ปี

1. ม.6 หรือเทียบเท่า

2. ปวช. สาขาประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการจัดการประมง เกษตรกรรมสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

เทียบโอน

1. ปวส. สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทางด้านการประมงโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

8.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
9.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท / ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 12,000 บาท ต่อเทอม
10.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
11.ภาพกิจกรรม         

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Fishery Management and Aquatic Business

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Fishery Management and Aquatic Business)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Fishery Management and Aquatic Business)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หน่วยงานราชการ :

- นักวิชาการ/นักวิจัย ในหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมประมง  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  กรมการพัฒนาชุมชน  กรมอุทยานฯ  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานเอกชน :

- นักวิชาการ/นักส่งเสริมการตลาด/พนักงานขายในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสัตว์น้ำและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

- นักวิชาการ/พนักงาน ประจำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- พนักงาน/ลูกจ้างในธุรกิจการค้าทั่วไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว:

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

- ธุรกิจจำหน่ายสินค้าทั่วไป

5.ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 

1. การจัดการประมง

2. การจัดการธุรกิจสัตว์น้ำ

3. หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสัตว์น้ำ

4. หลักการขายเพื่อธุรกิจสัตว์น้ำ

5. โลจิสติกส์สำหรับธุรกิจสัตว์น้ำ

6. การจัดการวิสาหกิจประมงขนาดกลางและขนาดย่อม

7. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

8. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

9. เศรษฐศาสตร์ประมง

10. การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

6.ลักษณะการเรียนการสอน

ศึกษาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับ

- การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแบบแผนการจัดการประมง

- นโยบาย มาตรการ กฎหมายและระเบียบ ที่ใช้ในการจัดการประมง

- เศรษฐศาสตร์ประมงและชีววิทยาการประมงเพื่อการจัดการ

- การส่งเสริมประมงและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสัตว์น้ำ

- การบริหารจัดการธุรกิจสัตว์น้ำ และการจัดการธุรกิจประมงขนาดกลางและขนาดย่อม

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ม.6 วิทย์-คณิตศิลป์-คำนวณหรือเทียบเท่า

2. ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

8.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
9.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท / ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 12,000 บาท ต่อเทอม
10.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
11.ภาพกิจกรรม      

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Industry

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมอาหาร)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหาร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Food Industry)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Food Industry)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักวิชาการทางด้านอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2. พนักงานฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวางแผนการผลิต เป็นต้น

3.ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5.ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

1. วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Raw Materials for Food Industry)

2. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products Technology)

3. ความปลอดภัยและระบบการประกันคุณภาพอาหาร (Food Safety and Quality  Assurance System)

4. การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Plant Management)

5. การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Business Management)

6. การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร (Supply Chain and Logistics Management in Food Industry)

7. การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurshipry)

8. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packaging Technology)

9. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery Technology)

10. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food Technolog)

11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Developmen)

6.ลักษณะการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางด้านอาหาร เช่น การแปรรูปอาหาร การวิเคราะห์อาหาร เคมีอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตร 4 ปีและเทียบโอน
7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 4 ปี

1. ม.6 หรือ เทียบเท่า

2. ปวช. สาขาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

เทียบโอน

1. ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมอาการโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

8.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
9.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท  / ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 12,000 บาท ต่อเทอม
10.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
11.ภาพกิจกรรม