หลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย)      :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Science ( Aquaculture)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     :   136  หน่วยกิต

การศึกษา :

 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การเลี้ยงปลา การเลี้ยงปลาสวยงาม
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงหอยทะเล
 • การเพาะเลี้ยงสาหร่าย อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
 • คุณภาพน้ำทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
 • ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การประกอบอาชีพ :

 • นักวิชาการประจำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • นักวิชาการกรมประมง
 • อาจารย์สถาบันการศึกษา
 • พนักงานอัตราจ้างหน่วยงานของรัฐ 
 • พนักงานส่งเสริมการขายเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ
 • พนักงานขายเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ