หลักสูตรการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Fishery Management and Aquatic Business)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 134  หน่วยกิต

การศึกษา :

 • แหล่งน้ำและทรัพยากรประมง

 • สภาวะ  ลักษณะ และปัญหาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง

 • นโยบายและมาตรการที่ใช้ในการจัดการประมง

 • เศรษฐศาสตร์ประมงและชีววิทยาการประมงเพื่อการจัดการ

 • การส่งเสริมประมงและการวิจัยเพื่อการจัดการประมง

 • การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแบบแผนการจัดการประมง

 • ธุรกิจสัตว์น้ำประเภทต่างๆ  การตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจสัตว์น้ำ

 • การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ  การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสัตว์น้ำ

การประกอบอาชีพ :

 •    หน่วยราชการ
  •  นักวิชาการ
  • กรมประมง
  • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • กรมการเกษตร
  • กรมการพัฒนาชุมชน
  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  • นักวิจัย
 • ผู้จัดการ/นักวิชาการ/พนักงาน

  • ประจำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  • ด้านส่งเสริมการขายปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ

  • ด้านส่งเสริมการตลาดสัตว์น้ำ

 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • ผู้ประกอบการ/ตัวแทนจำหน่าย

  • โรงเพาะฟักลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

  • ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

  • สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง