แนะแนว วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่  พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว อาจารย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง และนางสาวปราณี อยู่เด็น เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา 2567 ให้กับน้อง ๆ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2566 

ในการนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คณาจารย์ นักเรียนทุกคน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
==================

สมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ 

https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

==================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179