โครงการ E-Asia Sponsorship workshop ผ่านระบบออนไลน์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมประชุมโครงการ E-Asia Sponsorship workshop ผ่านระบบออนไลน์ 

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร เป็นหัวหน้าโครงการ ประชุมในหัวข้อ Development and Effective Utilization of Genetic Marker in Non-Experimental Fisheries จาก มหาวิทยาลัย Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น และร่วมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS