ยกระดับคุณภาพปลาหวานบ้านตาเสะ

 

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยภายใต้กรอบวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานระยะ 9 เดือน ภายใต้แผนงานวิจัย การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาหวานชุมชนบ้านตาเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง” ภายใต้การดูแลของ รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยผู้ร่วมวิจัย ณ พื้นที่วิจัยกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


และมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ นักวิจัยโครงการประเมินชุมชนนวัตกรรม และ คณะหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ลงพื้นที่กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เพื่อพูดคุยกับทางนวัตกรชาวบ้าน เกี่ยวกับนวัตกรรม/เทคโนโลยีพร้อมใช้ และภาคีที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS